Odpady

Czy utoniemy w odpadach ?

Problem odpadów w Polsce

Problem nadmiernej produkcji odpadów i nieodpowiedniego gospodarowania nimi, to jedne z najważniejszych zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. Ogromne zagrożenie stanowią zarówno dzikie wysypiska śmieci, źle zabezpieczone legalne wysypiska oraz pojedyncze odpady zalegające w ogromnych ilościach w sposób rozproszony na terenach całego kraju od terenów leśnych, po jeziora, rzeki, plaże aż po ulice miast.

Spora część odpadów zalegających w nieodpowiednich do tego miejscach, może ulegać rozpuszczeniu i stać się tzw. odciekami. Do rozpuszczania dochodzi w wyniku działania wód opadowych oraz na skutek procesów gnilnych. Odcieki mogą być odpowiedzialne za skażenie metalami ciężkimi, węglowodorami oraz kwasami organicznymi zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych oraz gleby. Skażenie gleby z kolei, które jest bardzo trudne do usunięcia, a czasem wręcz nieodwracalne, grozi skażeniem roślinności. Zdarza się, że poprzez korzenie, toksyczne związki chemiczne trafiają do różnych części roślin uprawnych np. takich jak buraki, kapusta czy sałata. 

problem odpadów dla środowiska

Innym negatywnym skutkiem zalegania odpadów na wysypiskach jest emisja trujących gazów, której często towarzyszy również wydzielanie się specyficznego odoru. Duży udział w takiej powstającej mieszance gazów zwanej biogazem, ma metan (CH4), który jest jednym z gazów cieplarnianych, a w dodatku jest gazem, który w połączeniu z powietrzem ma silne właściwości wybuchowe.Ulatniający się do atmosfery metan może więc stać się przyczyną pożaru wysypisk, zwłaszcza tych dzikich, nielegalnych, które nie są w żaden sposób zabezpieczone przed takimi zdarzeniami.

 

Sporym zagrożeniem dla środowiska naturalnego są także pojedyncze odpady, które nie trafiają do przeznaczonych na to koszy na śmieci i kontenerów.  Na łąkach i terenach leśnych, szczególnie niebezpieczne są np. szklane butelki, które stanowią jedną z głównych przyczyn nieumyślnych pożarów w Polsce. Wszelkie plastikowe odpady natomiast, które trafią do rzeki, mają szansę dotrzeć aż do Bałtyku, gdzie wpływają bardzo negatywnie na organizmy morskie, które zaplątują się w większe kawałki plastiku, a mniejsze często mylą z pożywieniem.

 

Istnieje również grupa odpadów, które są na tyle niebezpieczne dla środowiska naturalnego, że nie wolno ich nawet wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Do takich szczególnie niebezpiecznych śmieci należą między innymi baterie i akumulatory zawierające bardzo szkodliwe metale ciężkie: rtęć, kadm i ołów, które mogą prowadzić do zatrucia organizmów żywych, skażenia gleby oraz stosunkowo dużych ilości wody. Rtęć zawierają również żarówki i świetlówki energooszczędne. Te same metale ciężkie oraz inne, takie jak nikiel, chrom czy związki bromu a nawet azbest, są obecne także we wszelkich rodzajach tzw elektrośmieci czyli komputerach, pralkach, lodówkach itd. Do grupy niebezpiecznych dla środowiska odpadów należą również nie zużyte i przeterminowane leki, które należy utylizować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Jeśli bowiem trafią one na zwykłe wysypisko, istnieje zagrożenie skażenia pobliskiej gleby i wód gruntowych.

 

Około 90% wszystkich odpadów wytwarzanych w naszym kraju to odpady przemysłowe, których zdecydowaną większość generują takie branże jak górnictwo, energetyka, hutnictwo i pozostałe gałęzie przemysłu ciężkiego. Pozostałe 10% to odpady komunalne zwane też bytowymi czyli takie, które powstają w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Obowiązki związane z odpowiednią gospodarką odpadami przemysłowymi spoczywają w dużej mierze na wielkich zakładach produkcyjnych. My skupimy się więc na tym, na co większość z nas ma realny wpływ czyli na możliwościach redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz odpowiednich metodach postępowania z tymi odpadami, których produkcji nie da się uniknąć.

Co możesz Zrobić ?
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas listą sposobów na walkę z problemem odpadów na co dzień.

Zobacz Również

W trosce o przyszłość

Lepsza , czystsza i Zdrowsza Planeta

Jednym z celów Ekoguru.pl jest popularyzacja i promowanie wszelkich nowych technologii przyczyniających się do poprawy jakości środowiska naturalnego .